Pozew o rozwód krok po kroku

Rozwód do niejednokrotnie traumatyczne przeżycie. Jak się do niego przygotować krok po kroku? Pozew o rozwód, postępowanie rozwodowe i krótki poradnik postępowania w tym trudnym okresie – wspólnie z naszym ekspertem odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania o rozwód.

Rozwód – poradnik prawny

Prawo rodzinne definiuje rozwód, jako potwierdzony przez sąd zupełny i trwały rozpad pożycia między małżonkami. Do jego orzeczenia konieczne jest stwierdzenie zupełnego zerwania więzi fizycznych, duchowych i gospodarczych między dwiema osobami. Wrocław, Łódź czy Warszawa – sprawy rozwodowe wiążą się z poważną rewolucją w życiu osobistym i stanowią dla uczestników źródło głębokiego stresu. W trudnych momentach wielkim oparciem dla uczestników sprawy rozwodowej bywa doświadczony prawnik, który często występuje w roli mediatora pomiędzy zwaśnionymi stronami i pomaga byłym małżonkom osiągnąć porozumienie w konfliktogennych negocjacjach o podział majątku, ustanowienie opieki nad dziećmi czy orzeczenie winy.

Pozew o rozwód to zaledwie początek długiej drogi – przyznaje ekspert od prawa rodzinnego z Kancelarii Prawa Rodzinnego BedełekZanim sąd orzeknie, że małżeństwo przestało istnieć, mogą minąć miesiące a nawet lata.

 

 

Jak sformułować pozew o rozwód

Pozew o rozwód może zostać złożony przez każdego z małżonków w formie pisemnej w wydziale cywilnym w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Małżonek, który wnosi pozew jest w postępowaniu powodem, jego współmałżonek to pozwany. Przedmiotem pozwu może być nie tylko rozwiązanie małżeństwa, ale i przyznanie alimentów na dzieci, powierzenie powodowi władzy rodzicielskiej czy wydanie przez Sąd postanowienia określającego prawa i obowiązki małżonków na czas procesu. Wszystkie wnioski należy sformułować na piśmie i uwzględnić w pozwie o rozwód. Dzięki temu możliwe będzie określenie takich detali wspólnego życia, jak sposób korzystania ze wspólnego mieszkania czy podział obowiązków względem małoletnich dzieci. W pozwie można uwzględnić także wniosek o orzeczenie winy jednego z małżonków za rozkład pożycia.

Pozew o rozwód powinien zawierać dokładne uzasadnienie zawartych w nim wniosków. Należy w nim opisać, dlaczego nastąpił rozpad życia małżonków, przytaczając dowody i zeznania świadków. Warto również opisać sytuację materialną małżonków. Załącznikami w pozwie rozwodowym są zazwyczaj akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci, zaświadczenia o zarobkach małżonków oraz inne dokumenty, które w sposób wiarygodny opisują ich sytuację życiową.

Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej

Jak przyznaje adwokat prowadzący sprawy rodzinne, ustalenie winy jednego z małżonków, związane jest zazwyczaj ze żmudnym i niejednokrotnie bardzo bolesnym dla stron postępowaniem dowodowym. Głównym źródłem informacji są zazwyczaj świadkowie. Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej może być krótsze, jeśli strony sprawy zdecydują, że nie chcą orzekania o winie. W przypadku małżonków, którzy nie mają małoletnich dzieci, możliwe jest nawet ograniczenie postępowania dowodowego do przesłuchania stron w sprawie.

Koszty sprawy rozwodowej

Wnosząc o rozwód, należy liczyć się z kosztami, jakie niesie za sobą postępowanie sądowe w sprawie rozwodowej. Należą do nich opłaty sądowe – od pozwu o rozwód pobierana jest opłata stała w wysokości 600 złotych. Do tego należy dodać wynagrodzenie pełnomocnika – koszty są różne, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i miasta, np. adwokat Warszawa będzie z pewnością większym wydatkiem niż w mniejszych miastach. Ostatnią składową są tutaj koszty stron – np. dojazdu, utracone zarobki etc.

Za nadzór merytoryczny nad tekstem dziękujemy Kancelarii Prawa Rodzinnego Bedełek

Opieka i kuratela

Jaki akt prawny definiuje zakres opieki oraz czym jest kuratela? Dowiedz się wszystkiego o opiece nad małoletnim oraz regulacjach prawnych w kwestiach związanych z ustanowieniem opieki oraz kurateli.

Poświadczenie dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia jest stosunkowo nową instytucją w polskim prawie spadkowym. Tak na dobrą sprawę została ustanowiona na bazie zmiany przepisów, które weszły w życie z początkiem 2008 roku. Notarialne poświadczenie dziedziczenia miało w założeniu wprowadzić wiele innowacyjnych rozwiązań w polskim prawie. A jak funkcjonuje w praktyce?

Procedura rozwodowa

Jak wygląda procedura rozwodowa? Jaki przebieg ma sprawa o rozwód? Dowiedz się jak wygląda sprawa rozwodowa i jakie są formalne warunki składania pozwu o rozwód. W jakich sytuacjach sąd może odmówić orzeczenia rozwodu?

Świadek w sprawie rozwodowej

Świadek w sprawie rozwodowej – kto może nim zostać? Jakie są tego warunki? Jaki wpływ mają zeznania świadków w sprawie rozwodowej na orzeczenie sądu? Jaki wpływ zeznania świadków podczas sprawy rozwodowej mają na decyzje sądu w sprawie podziału majątku i innych kwestiach spornych?

Zasady prawa rodzinnego

Kreślenie „prawo rodzinne” w odniesieniu do wyspecjalizowanego działu prawa wskazuje na to, że dział ten zajmuje się rodziną, a konkretnie stosunkami prawno-rodzinnymi. Uściślając znaczenie prawa rodzinnego należy podkreślić, że regulacje prawne zawarte w ramach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poruszają wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem rodziny(zarówno kwestie materialne jak i niematerialne). Dlatego podstawową kategorią tego działu prawa jest rodzina i opieka, stąd też prawo rodzinne i opiekuńcze.

Kodeks pracy

Kodeks pracy jest normatywnym i podstawowym aktem prawnym, który reguluje zakres spraw dotyczących prawa pracy. Jakie zapisy znajdziemy w kodeksie pracy oraz jak jest zbudowany kodeks pracy?

Prawo pracy

Czym jest prawo pracy i jak można w przystępny sposób zdefiniować to pojęcie? Co kryje się pod pojęciem prawa pracy oraz jaki zakres kwestii prawnych reguluje ten wyspecjalizowany dział prawa?