Procedura rozwodowa

Procedura rozwodowa

Jak wygląda procedura rozwodowa? Jaki przebieg ma sprawa o rozwód? Dowiedz się jak wygląda sprawa rozwodowa i jakie są formalne warunki składania pozwu o rozwód. W jakich sytuacjach sąd może odmówić orzeczenia rozwodu?

Procedura rozwodowa

Pierwszym krokiem na drodze do sprawy o rozwód jest sporządzenie pozwu rozwodowego. Pozew rozwodowy powinien zawierać przyczyny rozwodu oraz powinien zawierać stwierdzenie małżonka lub małżonków o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Warto podkreślić, że jest to o tyle ważne, że jeśli sąd nie dopatrzy się stosownych przesłanek, które wskazywałyby na trwały i nieodwracalny rozpad pożycia małżeńskiego, może odmówić orzeczenia o rozwód. Podczas przygotowywania pozwu o rozwód (zwanego też często „wnioskiem o rozwód”) należy zwrócić zatem uwagę, aby zawrzeć w pozwie przyczyny, które spowodowały rozpad małżeństwa. Kolejnym krokiem na drodze ku sprawie rozwodowej jest przedstawienie poprawnie spisanego pozwu o rozwód małżonkowi (drugiej stronie). Najlepszym rozwiązaniem jest dostarczenie sporządzonego pozwu za pośrednictwem poczty (przesyłka z potwierdzeniem odbioru), wówczas potwierdzenie odbioru równoznaczne jest z zapoznaniem się małżonka z pozwem oraz może stanowić dowód formalny na dopełnienie obowiązku o dostarczeniu pozwu małżonkowi. Przy sporządzaniu pozwu rozwodowego warto zasięgnąć opinii eksperta w dziedzinie, jaką jest prawo rodzinne. Adwokat pomoże na sformułować poprawny wniosek.

Małżonek  który otrzymał pozew do wglądu może nie zgodzić się z jego treścią w jakimkolwiek punkcie, a nawet podważyć trwały rozkłąd pożycia małżeńskiego! Małżonek ma do tego prawo – może zakwestionować pozew o rozwód. W przypadku, gdy małżonek nie wyraża zgody na rozwód procedura rozwodowa jest trochę bardziej skomplikowana. Stosowne zapisy w polskim prawie rodzinnym regulują tę kwestię w ten sposób, że określają okres, po upływie którego zgoda drugiej strony o rozwód nie jest potrzebna ani wymagana. Zgodnie z przepisami prawa okres ten wynosi 5 lat.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Jeżeli małżonek nie stwarza problemów z wyrażeniem zgody na rozwód, oboje partnerów zostają zobowiązani do stawienia się na sprawie rozwodowej. Długość sprawy rozwodowej zależy od stopnia skomplikowania, co z kolei często wiąże się z tym, jak bardzo małżonkowie są ze sobą skonfliktowani. Przebieg najbardziej skomplikowanych spraw trudno wyobrazi sobie bez udziału osób takich jak mediator lub prawnik. Warszawa czy Kraków – wyglądają one podobnie: jeśli małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w wielu istotnych kwestiach (jak np. kontakty z dzieckiem czy podział majątku), wówczas sprawa komplikuje się i znacząco wydłuża się w czasie.